Personvernforordningens artikkel 4

Personopplysninger er «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet»

Det er ofte ikke opplagt hvilke opplysninger som, hver for seg eller sett i sammenheng, skal kategoriseres som personopplysninger. Sett at anonyme lokasjonsdata viser at en person hver ukedag reiser fra Soveveien 1 kl 0730, ankommer Kontorveien 2 kl 0830, før han/hun reiser tilbake til Soveveien 1 kl 1630. Selv om opplysningene i utgangspunktet er anonyme, er det enkelt å utlede hvem som bor på gitt adresse, og videre hvor vedkommende arbeider og vedkommendes daglige rytme. Dette er i høyeste grad personopplysninger, og utgjør et eksempel på at tilsynelatende anonyme opplysninger likevel regnes som personopplysninger fordi det er mulig å re-identifisere individet med eller uten annen tilgjengelig informasjon.