1. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal utpeke et personvernombud når
  • behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ, bortsett fra domstoler som opptrer innenfor rammen av sin domsmyndighet,
  • den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandlingsaktiviteter som på grunn av sin art, sitt omfang og/eller formål krever regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte, eller
  • den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger i henhold til artikkel 9 samt personopplysninger om straffedommer og straffbare forhold som nevnt i artikkel 10.

Det er ikke alltid opplagt om du må ha en personvernombud, og mange bedrifter og organisasjoner velger å holde seg med personvernombud også om de ikke er pliktige. Kontakt oss så kan vi hjelpe med råd om hvordan din virksomhet bør forholde seg til regelverket.