Utpeking av en personvernrådgiver

  1. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal utpeke en personvernrådgiver når
  1. behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ, bortsett fra domstoler som opptrer innenfor rammen av sin domsmyndighet,
  • den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandlingsaktiviteter som på grunn av sin art, sitt omfang og/eller formål krever regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte, eller
  • den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger i henhold til artikkel 9 samt personopplysninger om straffedommer og straffbare forhold som nevnt i artikkel 10.
  • Et konsern kan oppnevne én personvernrådgiver, forutsatt at alle virksomhetene har enkel tilgang til vedkommende.
  • Dersom den behandlingsansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighet eller et offentlig organ, kan det utpekes én personvernrådgiver for flere av nevnte myndigheter eller organer, idet det tas hensyn til deres organisasjonsstruktur og størrelse.
  • I andre tilfeller enn dem nevnt i nr. 1 kan eller, dersom det kreves i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, skal den behandlingsansvarlige eller databehandleren eller sammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av behandlingsansvarlige eller databehandlere, utpeke en personvernrådgiver. Personvernrådgiveren kan handle på vegne av nevnte sammenslutninger og andre organer som representerer behandlingsansvarlige ellerdatabehandlere.
  • Personvernrådgiveren skal utpekes på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på området samt evne til å utføre oppgavene nevnt i artikkel 39.
  • Personvernrådgiveren kan være en ansatt hos den behandlingsansvarlige eller databehandleren eller utføre oppgavene på grunnlag av en tjenesteavtale.
  • Den behandlingsansvarlige eller databehandleren skal offentliggjøre kontaktopplysningene til personvernrådgiveren og meddele disse til tilsynsmyndigheten.